Avís Legal - Centro de Especialidades Médicas y Oftalmológicas
Rambla Salvador Samà, 83 bajos. 08800 Vilanova i la Geltrú

Avís Legal

Informació general

En compliment amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació, s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

 • Titular: OFTALMOCORNEA SLP, d’ara endavant “CLÍNICA CEMO”
 • Adreça: Pintor Carbonellopi 18 Baix, 2a. 088870, Sitges, Barcelona.
 • Contacte: info@cemovilanova.com
 • Dades Registrals: Registre Mercantil de Barcelona, ​​full núm, inscripció.
 • CIF: B64586928.
 • Inscrita amb el número XXXX del registre sanitari concedit pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. per exercir com a centre sanitari.

Aquest lloc web ha estat dissenyat per donar a conèixer i permetre l’accés de tots els usuaris a la informació, activitats i serveis, presentats per CLÍNICA CEMO. Totes aquestes informacions, activitats i serveis seran referits de manera conjunta dins d’aquest document com els Continguts.

Ús de la pàgina Web, els seus serveis i continguts

Aquesta pàgina web ha estat creada per CLÍNICA CEMO, amb caràcter informatiu i per a ús personal.

El fet d’accedir a aquest lloc web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions:

 1. EL accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.
 2. 2. L’accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre CLÍNICA CEMO i l’usuari.
 3. L’accés i navegació en aquesta pàgina web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús contingudes.

L’accés a aquesta pàgina web atribueix a qui ho faci la condició de “usuari”. Pel sol fet d’utilitzar aquesta pàgina web, l’usuari accepta plenament els termes i condicions aquí establerts i es compromet a fer-ho de conformitat amb la llei i respectant les altres instruccions d’ús contingudes en aquesta pàgina web, així com les condicions generals.

L’usuari declara sota la seva responsabilitat ser major d’edat i tenir capacitat legal per operar a la pàgina web. Es compromet a ser el responsable de tot el que faci en aquest lloc. Declara igualment que tota la informació que facilita és veritable i exacta, sense limitacions, reserves o falsedats. L’ús excessiu o abusiu d’aquesta pàgina web pot tenir com a conseqüència que se us denegui l’accés als serveis continguts. Es prohibeix:

 1. La seva reproducció, distribució o modificació, llevat que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès.
 2. Qualsevol vulneració dels drets de CLÍNICA CEMO o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.
 3. La seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos.
 4. Qualsevol intent d’obtenir els continguts del web per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a disposició dels usuaris, així com dels que habitualment s’emprin a la xarxa, sempre que no causin perjudici al web de CLÍNICA CEMO.

Modificació unilateral

CLÍNICA CEMO, sempre que ho consideri oportú, podrà modificar unilateralment i sense previ avís l’estructura i disseny de la pàgina web, així com modificar o eliminar els seus serveis, continguts i condicions d’accés i/o utilització.

Política de Privacitat i Registre d’Usuaris del Web

L’accés i ús de determinats serveis i aplicacions oferts a la web requereix del registre previ de l’usuari a través d’un formulari de registre. Les dades aportades pels usuaris en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer automatitzat el responsable i titular del qual és CLÍNICA CEMO amb CIF B64586928 i domicili a Pintor Carbonellopi 18 Baix, 2a. 088.870, Sitges, Barcelona. El tractament estarà subjecte a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, i la normativa de desenvolupament.

A cada un dels formularis en què es recaptin dades de caràcter personal, l’usuari rebrà del responsable del fitxer informació detallada sobre el tractament, la seva finalitat, l’ús de les seves dades, el caràcter obligatori o facultatiu de les seves respostes, efectes derivats de no facilitar i, en general, de totes les mencions requerides per la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Durada

La durada de la prestació del servei del Web i dels serveis és de caràcter indefinit. Sense perjudici de l’anterior, CLÍNICA CEMO es reserva el dret a interrompre, suspendre o finalitzar la prestació del servei del Web o de qualsevol dels serveis que l’integren.

Propietat intel·lectual

CLÍNICA CEMO és titular, de manera directa o indirecta, de tots els drets de propietat intel·lectual o drets comparables pel que fa a aquestes pàgines, tant dels Continguts de les pàgines Web, com dels textos, disseny gràfic i codis o altres elements de qualsevol índole que els integren.

L’Usuari pot visualitzar tots els Continguts, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

Per això, la còpia, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació ha de ser autoritzada prèviament i expressament per escrit per CLÍNICA CEMO.

CLÍNICA CEMO autoritza referències als seus Continguts en altres pàgines web, únicament quan no els reprodueixin. En el cas de disposar d’un enllaç hipertext a alguna de les seves pàgines, l’usuari ha de saber que està entrant a la web de CLÍNICA CEMO i ha de percebre en el seu navegador la seva adreça URL.

Propietat industrial

Les marques, noms comercials, signes distintius de qualsevol classe i noms de domini que contenen les pàgines web de CLÍNICA CEMO estan registrats per aquesta Entitat i protegits per llei.

Els signes distintius i noms de domini que apareixen en aquestes pàgines web utilitzades per identificar altres proveïdors de béns o serveis pertanyen als seus respectius propietaris.

Res del que contenen aquestes pàgines web serà interpretat com a renúncia o cessió als drets que corresponen a CLÍNICA CEMO derivats de la propietat intel·lectual o industrial o de drets comparables sobre els béns que les seves respectives normes regulen.

Responsabilitats

CLÍNICA CEMO no serà responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar de la utilització de versions de navegadors no actualitzades, del mal funcionament del navegador, ja sigui per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a CLÍNICA CEMO.

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal, provocar danys en els sistemes físics i lògics de CLÍNICA CEMO, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

L’accés i ús de la informació continguda en les pàgines web de CLÍNICA CEMO són responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix o les utilitza. CLÍNICA CEMO no serà responsable dels possibles danys i perjudicis que es puguin derivar tant de l’ús que pogués fer-se d’aquesta informació com de la transmissió o intercanvi d’informació entre usuaris a través de les seves pàgines web.

Accés i ús

Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir al lloc web de forma lliure i gratuïta.

No obstant això, CLÍNICA CEMO es reserva, conforme a la legislació vigent, el dret de limitar totalment o parcialment, suspendre o cancel·lar l’accés a les seves pàgines web en qualsevol moment, de manera total o parcial.

En conseqüència, CLÍNICA CEMO no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat, ni la continuïtat del seu lloc web, ni dels seus continguts, de manera que la utilització dels mateixos per part de l’Usuari es porta a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, puguin exigir responsabilitats a CLÍNICA CEMO, en aquest sentit.

L’usuari haurà de fer servir dades veritables, exactes, completes i actualitzades. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a CLÍNICA CEMO o a qualsevol tercer a causa de l’ús de dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

Jurisdicció

Les relacions que CLÍNICA CEMO, mantingui amb els Usuaris de la seva web, derivades de la informació facilitada en aquestes pàgines web, queden sotmeses a la legislació espanyola, amb renúncia expressa a fur propi si en tinguessin, i se sotmeten als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.