Certificat mèdic per a llicència d'animals perillosos - Centro de Especialidades Médicas y Oftalmológicas
Rambla Salvador Samà, 83 bajos. 08800 Vilanova i la Geltrú

Certificat mèdic per a la llicència d'animals perillosos a Vilanova i la Geltrú.

CEMO Vilanova disposa de l'equip tècnic i els protocols necessaris per a l'emissió del certificat mèdic per a la llicència d'animals perillosos. Realitzar les gestions i proves mèdiques al nostre centre aporta les garanties d'un centre mèdic especialitzat en Oftalmologia, amb els especialistes i aparells necessaris per diagnosticar la major part de patologies de la vista. Si teniu algun problema amb la visió ho solucionem al moment.

Documentació necessària per gestionar el certificat mèdic

  • DNI original en vigor
  • Fotografia mida carnet

Horari d'atenció

  • DILLUNS-DIVENDRES9:00-13:00
    16:00-19:00
  • DISSABTES 10:00 – 14:00

Llei sobre tinença d'animals perillosos.

Segons la Llei 50/1999 del 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la Tinença d’Animals potencialment perillosos (http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-24419), es consideren animals potencialment perillosos tots els que, pertanyent a la fauna salvatge, i sent utilitzats com a animals domèstics, o de companyia, amb independència de la seva agressivitat, pertanyen a espècies o races que tinguin capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a altres animals i danys a les coses.
També tindran la qualificació de potencialment perillosos, els animals domèstics o de companyia que reglamentàriament s’estableixin, en particular, els pertanyents a l’espècie canina inclosos dins d’una tipologia racial que, pel seu caràcter agressiu, mida o potència de mandíbula tinguin capacitat de causar la mort o lesions a persones o a altres animals i danys a les coses.

Requisits per obtenir la llicència d'animals perillosos

Certificado médico para obtener la licencia de animales peligrosos en Vilanova i la Geltrú
  • Ésser major d’edat i no estar incapacitat per a proporcionar les cures necessàries a l’animal.
  • No haver estat condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, d’associació amb banda armada o de narcotràfic, així com absència de sancions per infraccions en matèria de tinença d’animals potencialment perillosos.
  • Certificat d’aptitud psicològica.
  • Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers que puguin ser causats pels animals, per la quantia mínima que es determini.